Friday, May 22, 2015

BAUHAUS’UN BAŞARISI


Giriş:

Yirminci yüzyılda teknolojinin, buna bağlı olarak da endüstrinin gelişmesi, bütün toplumsal değerlerin yeniden düzenlenmesine neden olmuştur. Üretim ve tüketim anlayışı değişmiş, toplumsal hiyerarşi kırsal yaşayışın sadeliğinden sıyrılarak karmaşıklaşmış, sosyal yaşamda zorluklar yaşanmaya başlanmıştır.

Kuşkusuz bu karmaşa sanata da yansımaktadır. Sanat, geçmişinden gelen bir geleneğin devamı olarak, toplumsal yaşama gözlemci konumunda yaklaşmayı ve biçimsel anlamda nesnelliğini korumayı bir süre daha devam ettirmiştir. Ancak toplum, endüstri çağının getirdiği yeni yaşam biçimiyle tanışmış, üretim ve yaratma kavramlarının toplumsal yaşamdaki yansımalarıyla yüz yüze gelmiştir. Endüstri ürünü, çoğaltılabilir nesneler, hayatı kolaylaştıran makineler, insanların hizmetindedir artık. Bu noktada sanat, kendi konumunu sorgulayacaktır. Bir sanat eseri nesnel gerçekliğin penceresinden yenidünyanın gerçeklerini karşılayabilecek midir? Fabrika üretimi nesnelerin yaşama girdiği, biricikliğin neredeyse yok olduğu bir biçimsel varoluş, özgün ve tek oluşuyla övünen bir biçim sanatıyla nerede buluşabilecektir? Bu noktada yirminci yüzyılın önemli düşünürü Walter Benjamin’in sanat yapıtının biricikliğini sorguladığını görmekteyiz. Sanat yapıtı tek ve özgün olmak zorunda mıdır? Benjamin’e göre tekniğin yeniden üretilebildiği bir çağda sanat eserinin yeniden üretilmesiyle sadece yapıtın özel atmosferi etkilenmekte, yapıtın önemi ve gücü etkilenmeden kalmaktadır. (Benjamin, Çev: Ahmet Cemal 2004: 55) Yok olan, sadece gelenektir. Yapıtın geleneğin alanından koparılıp alınmasıyla ve çoğaltılmasıyla birlikte, bir defaya özgü varlığının yerine kitlesel varlığı geçirilmektedir. Fotoğraf, film gibi çeşitli yeni sanatsal teknikler, sanatın tıpkı bir sanayi ürünüymüş gibi çoğaltılabilen, bununla beraber özgün kalabilen bir boyutunun olduğunu ortaya koymuştur. Endüstri nesnesi ile sanatın bu birlikteliği toplumsal yaşantıya sanat eserinin kullanılabilir elemanlar olarak girebileceği bir ortam hazırlamıştır. Bu ortamı destekleyen ve gelişmesini teşvik eden sanatsal oluşumların yanında Bauhaus Okulu’nun sanayi ürünlerine doğrudan sanat nesneleriyle müdahale eden dönüştürücü rolünü özellikle belirtmek gerekir.

Bauhaus’un çağının bütün sanat oluşumlarını desteklediğini ve eğitim programına aldığını görmekteyiz. Bu sanat olaylarının başında da nesnel gerçekliğin tamamen dışına çıkan soyut sanat vardır. Bauhaus, okulunun temel derslerine soyut sanat anlayışını benimsemiş öğretmenleri getirmiştir. Soyut sanatın düşünce biçiminin endüstri nesneleri ve çoğaltılabilir sanatsal biçim gibi oluşumları destekler görünmesi bir çelişki gibi görünebilir. Neden sanat, teknolojinin katkısıyla Fütüristler’in kullandığı biçimlerin dışına çıkmış ve nesnesizliğe yönelmiştir? İlginç olan Bauhaus Okulu’nun estetiği ile soyut resmin “soyut gerçekliği” çağdaş anlayış çevresinde birleşmiştir. Figürsüzlük ve nesnesizlik soyut sanatın genel özelliği olmasıyla birlikte, soyut sanat ideolojik anlamda ahlaki ve toplumsal yapıya akmıştır. Toplum, estetik yoksunu bir makinalar dünyasında yaşamaya zorlanmaktayken, artık sanatın işlevi insanla doğa arasına giren endüstri dünyasını tasarlayıp ona biçim vermek, insanın yaşam üslubunu oluşturmaktır. Soyut Sanat, klasik nesneden uzaklaşmış görünmektedir, ama aslında onun temel nesnesi endüstri ve toplumdur. Sanat yaşamın dışında, birkaç sanat tüketicisinin görebileceği galerilerde değil, kamusal alanlarda, kullanım nesnelerinde, insan yaşayışının her alanında insanla beraber olacaktır. Soyut Sanat yenidünyanın yeni biçimlerini oluşturmakla görevlidir. Bauhaus, bir öncü okul olarak sanatçıları, özellikle de birer sanat ve renk kuramcısı olan Klee, Kandinsky, Itten gibi ustaları biçim yaratmak konusunda geleceğin sanatçılarını yetiştirmek üzere görevlendirecektir.      

Bauhaus’daki Eğitim Sistemi:

Bauhaus, 1919 yılında mimar Walter Gropius tarafından kurulmuştur. Gropius, bu okulun temelde mimariyi esas alarak endüstri ve sanatı birleştiren, dolayısıyla sanatın birçok disiplinini bir araya getirerek sanatı toplumsallaştıran bir okul olmasını amaçladı. Bu, soyut sanatın endüstri gerçeğiyle olan karşılaşması sonucunda filizlenen Konstrüktivist ve Süprematist[1] söylemlerin okulun temel amacına katkıda bulunduğunu göstermektedir. Özellikle Konstrüktivizm sanatsal yaratıyı bir yapı olarak düşünüyordu. Konstrüktivistler, endüstriyel malzemeyi ve teknikleri yüceltiyor, eserlerini cam, çelik, motor parçaları gibi malzemeleri kullanarak oluşturuyorlardı. Soyut Sanat’ın yeni biçimleriyle beslenmiş tasarım ve mimari, çağın ürünlerini birer sanat eseri haline getirecekti. Bu amaç için bütün sanat dallarında yetkinleşmiş biçim ustaları bu okulda yetişecekti. Mimar, her şeyden önce bir el işçisi olacaktı. Sanatı, el işçiliğini öğrenecek, sanata hükmedebilecek noktaya gelecekti.  Sanatın efendisini yetiştirecek bu okula Gropius “yapı evi” anlamına gelen “Bauhaus” adını vermişti.

Gropius ve çağdaşı olan mimarların oluşturmuş oldukları sanatsal anlayış sadece Konstrüktivizm ya da Süprematizm’in fonksiyonalist etkilenmelerinin ürünü değildir. Ekspresyonizm ile oluşan iç dünyaya duyulan ilgi, soyut sanat felsefesinde var olan gerçeğin özüne inme, evrensel gerçeğe ulaşma düşüncesini destekliyor, mistik, hayali yönelimlere fırsat veriyordu. Gropius’un Bauhaus gibi bir okul kurma, yeni bir toplum oluşturma düşünceleri bir parça bu ütopik heyecanla oluşmuştur.[2] Bauhaus’un temelleri bu Ekspresyonist coşkunun, işlevsel bir mantıkla buluşmuş şekliydi. Okulun temel çalışma düzenini oluşturan atölyeler, bu bilinçli ve disiplinli çabanın en belirgin delilidir.

             I.      Okulun temeli: Atölyeler:

Bauhaus sanatı bir bütün haline getirerek sanatla endüstri arasındaki gecikmiş bağı kurmak, böylece topluma bir biçim kazandırmak amacında olan bir okuldu. Çünkü endüstri çağı ile birlikte üretim biçimi, üretilen ürünler ve toplum büyük bir değişim geçirmişti ve sanatın toplum ile bağlarını güçlendirmesi, bu yeni yaşamın içinde toplumsal yaşamı desteklemesi gerekmekteydi.

Frank Whitford, Gropius’un okulunun ülkenin el sanatları ve endüstri liderleriyle ilişkiler içinde bulunmasını önemsediğini yazar. (Whitford 1995: 13) Temel düşünce, Bauhaus’ta oluşan yeni sanat anlayışının, endüstri ürünleriyle topluma taşınmasıydı. Fabrikalardan sipariş alınıyor, seri mallara biçim verilerek kalite kazandırmaya çalışılıyordu. Bu sayede okul öğrencileri işlevsel ürünler oluşturarak tecrübe edinebiliyorlardı. Özgün sanat eserleri endüstride kullanılır hale geliyor, sanatla endüstri arasında sıkı bir bağ kurulmuş oluyordu. Okul, sosyal sorumluluk taşıyan, toplumun gereksinimlerine karşılık verebilecek yeni bir sanatçı tipinin geliştirildiği bir yer oluyordu. Gelecekte toplumun kullandığı her şey ve her yer sanatla yoğrulmuş olacaktı. Sanat, toplumu yeniden inşa edecekti. Bununla beraber, okulun endüstriye ve kamuya ilişkin oluşturduğu ürünlerden sağladığı gelir, varlığını sürdürmesini sağlıyordu. Aksi takdirde okul, sadece devletten gelecek ekonomik desteğe bağlı kalacaktı ki, hükümetin okula karşı olan tavrı, bu desteği imkânsız kılmaktaydı.

Walter Gropius, Bauhaus ile ulaşmayı umut ettiği geleceğin sanatını, “büyük yapı” olarak adlandırıyordu. (Whitford 1995: 12) Gropius’a göre “büyük yapı”, tüm sanatları kendi içlerindeki sınırlılıklardan kurtararak, kolektif bir bütün oluşturmak üzere bir araya getirmek demekti. Bu yapı, anıtsal ve süslemeci sanatlar arasındaki sınırların olmadığı bütüncül bir sanat anlayışı ile oluşturulacak, geleceğin tüm ressamları, heykeltıraşları, birer işçi gibi çalışarak, ortak projeler üretecek ve eğitileceklerdi. Gropius 1919’da okulun açılışı nedeniyle yayımladığı manifestoda “Mimarlar, ressamlar ve heykeltıraşlar en öz anlamlarıyla el sanatçılarıdır… Sanatçı, zanaatçının bir yüksek derecesidir”, demekteydi. (Whitford 1995: 12) Sanat, bütün yöntemlerin üzerinde oluşuyordu ve öğretilemezdi. Ancak, zanaat öğretilebilirdi; yaratıcı biçimlendirmenin kaynağı bu alandaydı. Çünkü içinden sanat sevgisi geçen genç insanların sanat yapıtı üretebilmeleri için gerekli el becerisine sahip olmaları gerekiyordu. Sanatçı kibri bu ortamda en istenmeyen şeydi. Sanatçı, bir işçi gibi çalışmayı öğrenecek, öğrenci ve öğretmen bir usta-çırak ilişkisi içinde çalışacak, “okul, atölyenin içinde eriyecekti” (İpşiroğlu 1993: 86).

Bauhaus’un üstüne aldığı bu görev, aydınlanma çağında sanatçı ve bilim adamı rollerini bir arada üstlenen aydınların tek tek çabaları ile karşılaştırılabilir. Rönesans, sanata çağının bilimsel gelişmelerini takip etmek ve doğayı çözümlemek adına bilimle ortak bir çaba içine girme sorululuğu yüklemişti. Rönesans sanatının atölye sistemi, bu çabalara cevap verebiliyordu. Atölye, tüm teknik becerilerin ve teorilerin kazandırıldığı bir okuldu. Usta- çırak ilişkisi içinde zanaata yönelik bütün bilgileri edinen sanatçı, sonradan istediği sanat dalına yönelik çalışabiliyordu. Dahası, sadece sanatla değil, bilimle de ilgilenebiliyordu. Örneğin, Leonardo da Vinci, Veroccio’nun atölyesinden çıktıktan sonra Sforza’nın hizmetine mühendis olarak girmiştir. (İpşiroğlu, 1993: 84) Atölye, çağın bilimsel ve estetik gelişimine kılavuzluk eden bir yerdi. Bu da toplumsal gelişimi beraberinde getiriyordu. Çünkü toplum, ihtiyaç duyduğu teknolojik araçlara estetiğin rehberliğinde ulaşıyor, böylece sürekli sanatla ilişkide oluyordu.

Bauhaus’un atölye düzeni, aydınlanma çağının bu sanat-bilim atölyeleri örnek alınarak oluşturulmuştur. Atölyelerde taşçılık ve tornacılıktan dokumacılığa kadar, el sanatlarının her çeşidi öğretiliyordu. “Öğrencilerin çalışmaları tek sanat dalında kalmıyor, buradan çıkanların, sahne dekorundan mobilya, tekstil ve sofra takımına kadar, her türlü kullanmalık eşyanın tasarımını yapabilecek eğitimden geçmeleri isteniyordu.” (İpşiroğlu 1993: 85) Bauhaus bu sayede toplumsal yaşamı sanatla uzlaştırmanın bir yolunu bulmuştu. Atölye düzeni, bu okulun eğitiminin en önemli parçasıydı. Gropius, iş atölyelerindeki çalışma düzeni ile geliştirilmiş olan eğitim biçimini şöyle tanımlamıştı. “El becerisinden yola çıkarak geliştirilen organik biçimlendirim. Katı olan her şeyden kaçınma: yaratıcılığı yeğ tutma: bireyin özgürlüğü, ama sıkı bir öğrenim.” (İpşiroğlu 1993: 87)

Katı olan her şeyden kaçınma prensibi okulun müfredatına yansımış, Bauhaus programı ve öğretim kadrosu, her sömestr yeni gelişmelerle yeniden hazırlanmıştı. Özellikle kuruluş yıllarında koşullara ve gereksinmelere göre yeni atölyeler kuruluyor, yeni öğretim programları hazırlanıyordu. Okul, sürekli bir gelişme içinde olmayı kendine ilke edinerek, kuralcı ve kalıplaşmış her türlü düşünce ve davranıştan uzak duruyordu. Bunun yanı sıra, öğrencilerin ustaların işlerine katılarak çalışmaları öngörülüyordu. Bu sayede öğrenciler kolektif çalışmayı öğreniyorlar, bir ürünün oluşturulma safhalarını tecrübe ediyorlardı. Öğrencilere okul sonrasında zorluk çekmemeleri için çeşitli projeler veriliyordu. Ortaklaşa planlanan bu projeler, genellikle uzun vadeli amaçlar için oluşturulan halkın kullanımına yönelik ve kamusal alanlarla ilgili yapılardı. Böylece bütün ustalar ve çıraklar tasarıma katılarak yavaş yavaş birbirleriyle uyum sağlayacak, gelecekteki ütopik yapının bir parçası olabileceklerdi.

          II.      “Ustalar” ya da “Biçim Üstatları”:

Dönemin birçok önemli mimar, heykeltıraş ve ressamı Bauhaus’ta öğretmenlik yapmıştır. Kadrolu olarak okulda çalışan öğretmenler olduğu kadar, dışarıdan konuk profesör ya da konferanslara konuşmacı olarak gelen sanatçılar ve bilim adamları da olmuştur.

Gropius, okulun öğretmenlerini, oluşan yeni sanat anlayışını benimseyen ve Bauhaus’un amaçlarını kavrayabilen sanatçılardan seçiyordu. Bu öğretmenlerin her biri sanatlarında güçlü birer yaratıcı, alanlarında güçlü birer kuramcı olan düşünce insanlarıydı. Gropius öğretmenleri sanatsal ve kuramsal becerilerini en yetkin ifade edebilecekleri atölyelerin başına getiriyor ve onlara “usta” ya da “biçim üstadı” diyordu. (Whitford 1995) Çünkü ustalar, çıraklarına en temel bilgiyi, özgün biçim oluşturmayı öğretmekle yükümlüydüler.

Kuruluşundan itibaren okula Marcks, Feininger, Itten, Muche, Schlemmer, Klee, Schreyer, Kandinsky, Moholy-Nagy, Van der Rohe gibi farklı sanat dallarından yaratıcı ve becerikli öğretmenler gelmişti. Okulun eğitimindeki çeşitliliği daha net anlayabilmek için, birkaç “biçim üstadı”nın atölye çalışmasına değinmek yerinde olacaktır.

Bauhaus’a katılan sanatçı-öğretmenlerden biri olan Oscar Schlemmer, Stuttgart Akademisi’nde Adolf Hoelzel’in atölyesinde resim eğitimi almış, daha sonra tiyatroya merak sarmış ve özellikle de Ekspresyonist sahne tasarımları yapmış bir sanatçıydı. Schlemmer Bauhaus’ta duvar resmi, heykel ve desen atölyelerinde dersler veriyordu. Ancak onun Bauhaus’a en önemli katkısı 1923’ten sonra tiyatro atölyesindeki çalışmalarıyla olmuştu. Gropius mimarinin, plastik sanatların ulaşabileceği en son amaç olduğunu söylediyse de, tiyatro bunun da ötesinde, tüm sanatların birlikte çalıştığı bir bütünlük sergiliyordu. Sahne dekorasyonu, resim, yontu, kostüm tasarımı, ağaç, metal, duvar resmi atölyelerinin birlikte çalışması gerekiyordu. Bununla beraber oyunculuk, ayrı bir çalışma gerektirmekteydi. Bauhaus tiyatrosu okulun canlı ve dinamik yapısını oluşturmuştu.

Aslında Schlemmer’in sahneye koyduğu bu etkinliklere tiyatro oyunu gözüyle bakmamak gerekir. Schlemmer’in oyunları ne klasik bir tiyatro çalışması, ne bir bale gösterisiydi. Amacı, bu gösterilerde tıpkı resim yapar gibi, kostümlerin ve figürlerin birbirleriyle ve mekânla ilişkisini kurgulamaktı. Bu gösteriler, Schlemmer’in öğrencileri için birer ders niteliğindeydi. Schlemmer onlara resimsel düşünmeyi, biçim oluşturmanın inceliklerini, kolektif bir çaba sonucu bir “yapı” oluşturmayı öğretiyordu.

Paul Klee’nin Bauhaus dönemi, Muche’dan devraldığı matbaa atölyesi ile başlamış, daha sonra vitray atölyesiyle sürmüştür. Bu görevinin dışında, dokuma atölyesinin bazı derslerine özel hoca olarak katılmış, orada temel kompozisyon dersleri vermiştir. Ancak onun hocalığı, sadece bu atölyelerle sınırlı kalmamıştır. Belirli resim sınıfları oluşturulmuş ve Klee, özel olarak dersine girmek isteyen öğrencilere biçim ve renk yaratma konusunda dersler vermiş, Bauhaus’ta bu konuda düzenlenen konferanslara katılmıştır. Klee, Bauhaus’ta verdiği dersler sayesinde, sanat eğitiminin nasıl olması gerektiği, dolayısıyla sanatın ne olduğu sorununa odaklanmıştır. Bauhaus’taki dersleri, Klee’nin kendine özgü sanat felsefesinin ve bunun sonucunda oluşturduğu sanat kuramının bir ürünüydü. “Görünür gerçekliğin özüne inme” (Klee 1995: 45)  düşüncesi, onun felsefesini kısaca açıklıyordu. Klee, evrensel oluş içinde nesnelerin dünleri olduğu gibi yarınları da olduğunu, dolayısıyla nesnelerin sürekli bir yaradılış içinde olduklarını söylüyordu. Nesnel dünya, mümkün olan tek dünya değildi. Yaratma süreci sona ermedikçe, yeni dünyalar doğacaktı. Sanatçının yaratma gücü, doğadaki yaratma sürecinin devamıydı. Önemli olan o yaratma gücünü sürekli canlı tutmaktı. Klee yaratmanın var olan biçimi tekrarlamayla olmayacağını düşünerek, öğrencilerini modelden çalışma yerine, biçim oluşturmaya yöneltmişti. Derslerinde “hiç”ten başlayarak biçim oluşturtuyordu. Nokta, oluşum ya da devinim dışı olan tek şeydi; kalemi tutan elin enerjisiyle yüklüydü. Noktanın hareketinden çizgi, çizgiden yüzey, yüzeyden hacim oluşuyordu. İşte bu, devinimdi.

Kandinsky ise biçime ve renge yaratılan şey olarak özel bir önem veriyordu. Renk, nokta ve çizgi, resmin temel nesneleriydi. Bunlar var iken, resme dışarıdan başka bir şey koymak gereksizdi. Modern resmin bilimsel temellere oturması gerektiğini düşünüyordu. Resim sanatının temel öğelerinin başka sanatların da temel öğeleri olduğunu savunuyordu. Gropius’a göre Kandinsky, tam bir teorisyendi. Onun bu yönü, öğrencilerde kompozisyon ve biçim konusunda sağlam temeller oluşmasını sağlıyordu.

1923 yılında Bauhaus’a katılan bir başka sanatçı Lazslo Moholy-Nagy, diğer sanatçılara göre daha farklı bir bakış açısına sahipti. “Görünmeyeni görünür kılmak” sözüne katılmıyor, insan ruhunun bedenin fonksiyonlarından başka bir şey olmadığını savunuyordu. Kandinsky makinelerle hiç arası olmadığını söylerken, Moholy-Nagy yüzyılın gerçekliğini teknolojinin oluşturduğunu ve bir makine kullanıcısı olmanın yüzyılın ruhu olmakla eşdeğer olduğuna inanıyordu. Onun sanat felsefesi, teknoloji üzerine kuruluydu. “Konstrüktivizm ve Proleterya” adlı kitabında şöyle yazmıştı:
           
“Bir makine önünde herkes eşittir. Onu herkes kullanabilir. Bir araba, bana olduğu gibi, başkasına da çarpabilir. Teknolojide sınıf ayrımı ve gelenek yoktur. Herkes bir makinenın efendisi de kölesi de olabilir.” ( Whitford 1995:128)

Moholy-Nagy, Bauhaus’ta metal işleri atölyesinin başındaydı. Bu atölyede çalıştığı müddetçe, makine estetiğine yönelik birçok tasarımlar geliştirdi. Bauhaus’un 1923 sergisi “Sanat ve Teknoloji” temasını işliyor ve Moholy-Nagy atölyesi bu sergiyle büyük bir atılım yapıyordu. Daha sonraları Moholy-Nagy, endüstri tasarımları konusunda çalışmaları yönlendirdi. Bu çalışmaların en çarpıcı ve en başarılı olanları 1926 ile 1928 yılları arasında Bauhaus’ta tasarlanıp gerçekleştirildikten kısa bir süre sonra yapımına geçilip pazarlanan ışık donanımlarıydı.

Bauhaus 1926 yılında Dessau’ya taşındığında, okulda henüz bir mimari atölyesi yoktu. Gropius mimarlık atölyesini, diğer atölye çalışmaları belli bir aşamaya gelmedikçe kurmayı düşünmüyordu. Nitekim 1927’den sonra mimari bölümü kuruldu. Hannes Meyer ve Mies Van der Rohe gibi dönemin ünlü mimarları bu bölümde öğretmenlik yaptılar. Bu dönemde Bauhaus, mimari tasarımlar konusunda büyük atılımlar yaptı. Meyer ve Van der Rohe, Gropius gibi Uluslar arası Üslup’un öncülüğünü yapmış mimarlardı. Süslerden uzak, fonksiyonel yapıların toplumsal bir ihtiyaç olduğu görüşündeydiler. Sadelik anlayışı Van der Rohe’de saydam ve binanın çelik iskeletini tamamen gözler önüne seren bir noktaya ulaşmıştı. Böylece büyük gökdelenler, heykelsi ve işlevsel bir estetik kazanıyordu.

Siyasi Ortam- Bauhaus’un Kapatılışı:

Bauhaus’un kuruluşu, Almanya’nın en karışık dönemlerine isabet etmiştir. Krallıkla idare edilen bir devlet, 1919’da çıkardığı Weimar Anayasası ile demokrasi denemesine geçmiş, bu anayasa parlamenter sistemle başkanlık sistemi arasında siyasal bir rejim kurmuştu. Aynı tarihte Weimar, yeni sanat anlayışını benimsemiş idealist bir okulun, Bauhaus’un kuruluşuna tanıklık ediyordu. Ancak hem yeni rejim hem de yeni okul, 1933’te Hitler’in başkan seçilmesiyle son bulacaktı. Oscar Schlemmer 1923’te okulun henüz var olma savaşımı verdiği bir dönemde bu kader birliğine şöyle dikkat çekiyordu: “Bauhaus’un dört yılı sadece sanat tarihinin bir dönemini yansıtmıyor, aynı zamanda bir ulusun yok oluşuna, bir çağın bitişine de tanıklık ediyor.” ( Whitford 1995:9)

Bauhaus, Almanya’daki bu siyasi süreç içerisinde çeşitli baskılara maruz kalmış, ancak amacından taviz vermeden 1933’e kadar varlığını sürdürmüştü. Okulun ilk yılları, sanat eğitiminde bir devrim yaratma, yeni bir toplum düzeni oluşturma isteği ve azmi ile yoğrulmuştu. Ancak yeni okulun başında birçok sorun vardı. Gropius’un manifestosu, okulun genel ekspresyonist ve Rusya kaynaklı konstrüktivist eğilimi siyasi çevrelerde büyük yankılar uyandırmış, özellikle aşırı milliyetçiler Bauhaus’a cephe almışlardı. Kongrede Bauhaus’a ayrılması istenen ödenek konusunda tartışmalar yaşanıyordu. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizin, sanat okulu gibi bir lüksü kaldıramayacağı öne sürülüyordu. Gazeteler de siyasileri destekler durumdaydı. Bauhaus’un geliştirmiş olduğu sanat felsefesini “Ekspresyonizmin yanlış yolunu takip eden bir anlayış” diyerek eleştiriyorlardı. (The Spiritual in Art 1986:208) Walter Gropius’a ise, “psişik, mistik düşüncelerle dolu” deniyor, “varlığın özüne inme” düşüncesiyle dalga geçiliyordu. (The Spiritual in Art 1986:208) Bunun yanı sıra Bauhaus’un mistik bir cemiyet olduğuna dair söylenti çıkaran gazeteler, Mason Teşkilatı ile bağlantıları olduğunu da iddia etmişlerdi. Bütün bu söylentiler de, rejimin içinde oluşan ve giderek güçlenen milliyetçi grubu rahatsız etmekteydi.

Tüm bu baskılara rağmen Gropius, okulun tavrını değiştirmedi. Sanatta ve eğitimde reformist bir eğilime sahip öğretmenler aldı. Eğitmenlerin çoğu yabancıydı; Klee ve Schlemmer İsviçre’den, Kandinsky Rusya’dan Moholy-Nagy Macaristan’dan geliyordu. Uluslar arası bir görüşü savunuyorlardı ve yine çoğu ekspresyonist bir anlayışa sahipti. Siyasal düzen, Hitler milliyetçiliğine doğru yelken açmıştı. Bauhaus ise, sanatla yoğrulmuş bir toplumun bütünlüğünü, dahası dünya bütünlüğünü savunuyordu.

1925 yılı, Bauhaus için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Weimar’ın yeni milliyetçi yönetimi okula yapılan mali yardımları kesince okul Dessau’ya taşınmak zorunda kaldı. Dessau döneminde Gropius, mimar olarak daha rahat çalışabilmek arzusuyla istifa ederek görevi Hannes Meyer’e teslim etmişti. Hannes Meyer, değerli bir mimardı, ancak Meyer’in Marksist eğilimleri nedeniyle okula aşırı milliyetçi cepheden yapılan baskılar iyice arttı. Sonunda Meyer 1930’da yöneticilik görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Okulun müdürlüğünü mimar Mies Van Der Rohe üstlendi. Ancak, hem yöneticilikte sergilediği katı tutum, hem de Nazi yönetimine karşı olan kararsız tavrı, öğretmen ve öğrencilerin tepkisini çekti. Okula, kişilikleri ve eğitimleri ile biçim kazandırmış birçok öğretmen ayrıldı. Öğrenciler arasındaki siyasi kutuplaşmalar nedeniyle sık sık olaylar çıkmaya başladı. Artık Bauhaus, eski Bauhaus değildi.

Politikadaki kutuplaşmalar, Bauhaus’u doğrudan etkiliyordu. Nitekim 1931 yılında Nazi’lerin Dessau Şehir Parlementosu’nu ele geçirmesi ile okula yapılan baskı iyice artmış oldu. Dessau’nun yeni parlementosu okul ile yapılan tüm sözleşmeleri feshetti ve 30 Eylül 1932’de okulu kapattı. Mies Van Der Rohe, her şeye rağmen okulu yaşatmaya çalışarak, Berlin’de terkedilmiş bir telefon fabrikasını kiraladı ve okulu Berlin’e taşıdı. Ancak okulun tekrar açılmasından kısa bir süre sonra Hitler Başbakan oldu. Bauhaus’a karşı tavır almakta gecikmedi. Nazilere göre okul, “Sanat kisvesi altında toplanmış Musevi ve Marksistlerin barınağı” idi. (Whitford 1995: 196) Bu topluluk bir an önce dağıtılmalıydı. 11 Nisan 1933’de okul, bir daha açılmamak üzere kapatıldı.Yeni Oluşumlar- Türkiye’de Köy Enstitüleri:

Bauhaus’un sonu, sanat tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Okulun, kullanıma yönelik nesneleri birer sanat eseri, yaşamın her anına yönelik eylemi birer sanatsal eylem olarak sunması, bu anlamda projeler üretmesi, Çağdaş Sanat anlamında geleceğe yönelik birçok oluşumun önünü açmıştır. Savaş döneminde Avrupa’dan sürülen sanatçıların arasında Bauhaus’da çalışan birçok öğrenci ve öğretmen de bulunmaktaydı. Bauhaus’un kolektivist ruhu ve sanatı Amerika’da filizlenmiştir. Moholy-Nagy, 1937’de Chicago’da “New Bauhaus” (Yeni Bauhaus) adında bir okul kurduğu zaman bu okulun, eski Bauhaus’un kaldığı yerden eğitime ve üretime devam etmesini amaçlamıştır. Bauhaus’un yaratıcısı Walter Gropius Harward Üniversitesi’nde verdiği derslerinde Bauhaus ideolojisini, oluşan bu yeni sanatı anlatmayı sürdürmüştür. Aynı şekilde Josef Albers, Yale’de ve Black Mountain Collage’da dersler vermiş, Bauhaus’u anlatmıştır.

Bauhaus’un Avrupa ve Amerika’ya yaptığı etkiyi incelerken, okulun kapatılışından hemen hemen on sene sonra ülkemizde başlayan yeni bir eğitim anlayışını da ele almak gereklidir. Çünkü bu okul ile Türkiye’deki Köy Enstitüleri eğitim prensipleri bakımından o kadar benzerdirler ki, enstitüler kurulurken, Bauhaus’un eğitim sisteminin incelendiğini düşünmeden edemeyiz. 1940 yılından itibaren açılan bu enstitüler, her ne kadar sanat üzerine kurulmuş birer okul değilseler de, eğitim anlayışları gereği kültür ve sanatı toplumsal yaşamın bir parçası haline getirmek, kolektif iş eğitimini temel almak, üretime destek vermek bakımından Bauhaus’un yapısına çok benzemektedir. Bu enstitülerin hedefi endüstriyel ve kültürel kalkınmayı güçlendirmekti. Bu okullar, şehirlerden uzak ancak tren yollarına yakın, tarıma elverişli 21 bölgede köy ilkokullarına öğretmen yetiştirecekti. Kitaba deftere dayalı öğretim yerine iş için, iş içinde eğitim ilkesi tatbik ediliyordu. Her köy enstitüsünün kendisine ait tarlaları, bağları, arı kovanları, besi hayvanları, atölyeleri vardı. Derslerin %50 bölümü temel örgün eğitim konularını içeriyordu. Geri kalanı ise uygulamalı eğitimdi. Köylerde büyümüş öğrencilere klasik müzik çalgılarını ve geleneksel sazları çalması öğretiliyordu. Âşık Veysel, enstitüleri gezip öğrencilere saz çalmasını gösteriyordu. Hasanoğlan Köy Enstitüsü bu konuda en zengin çalgı aletleri envanterine sahipti. Daha sonra açılan Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsündeki derslere Ankara Konservatuarı öğretmenleri geliyordu. Köy kökenli öğrencilerden kurulu orkestralar müzik eserlerini seslendiriyordu. Verilen sanatsal ve kültürel ağırlıklı eğitim sayesinde, bu enstitülerden birçok ünlü yazar ve düşünce insanı yetişmiştir. Fakir Baykurt, Talip Apaydın, Mahmut Makal, Mehmet Başaran, Pakize Türkoğlu, Hatun Birsen Başaran, Ali Dündar, Mehmet Uslu ve Dursun Akçam gibi önde gelen yazarlar ve düşünürler bu okullarda yetişmişlerdir.

Köy Enstitülerinin 1954 yılında kapatılmaları ile Bauhaus’un kapatılış nedenleri arasında, okulların temel eğitim prensiplerinde olduğu gibi benzerlik vardır. Okulda giyilen tek tip üniformalar ya da öğrencilerin doğrudan yönetime katılıyor oluşu sebep gösterilerek enstitülere komünistlik suçlamaları yapılıyordu. Bununla birlikte, köylülerin ve özellikle de toprak ağalarının güç-çıkar meseleleri yüzünden çıkardıkları sorunlar da Ankara’yı zorlamaktaydı. Kısacası Bauhaus’ta olduğu gibi, toplumca değişim ve gelişimi hedefleyen eğitim sistemi, yerleşmiş ve birbirine bağlı birçok dinamiği rahatsız etmekteydi.

Sonuç:

Bauhaus, sanatın ve eğitimin uygulanışı bağlamında farklı bir yapı sergilemiş, birçok oluşuma öncülük etmiş bir okuldur. Bauhausun başarısı, sanatı yaşamın bir parçası olarak sunması, toplumun ekonomik ve kültürel kalkınmasına doğrudan müdahale etmesi, bunu bir eğitim politikası olarak benimsemesinden kaynaklanmıştır. Günümüzde markalaşan bir “Bauhaus” adının kaynağı, halen Almanya’da müze olarak korunmakta, Alman insanı Bauhaus’un haklı gururunu yaşamaktadır. Bu açıdan bakıldığında, Bauhaus modelinden konu bazında biraz farklılaşan ama hedefi aynı olan ülkemizin Köy Enstitülerinin kapatılışının ardından gelişen yeni kültür politikalarıyla, hiç olmazsa müzeleşmeleri ya da etraflıca araştırılıp canlı tutulmaları beklenirken, çürümeye terkedilip, unutturulmaya çalışılmaları çok acıdır. Bauhaus, Avrupa ve Amerika bazında başarısını toplum desteğine borçludur. Paul Klee, Bauhaus’daki bir konuşmasında: “Henüz nihai güçten yoksunuz, çünkü halk bizimle değil. Ancak bir halk arıyoruz… Bauhaus’da elimizde ne varsa verdiğimiz bir toplulukla başladık. Daha fazlasını yapamayız.” (Klee 1995: 57) derken, toplum gücünün ne kadar önemli bir destek olduğunu hatırlatıyordu. Bauhaus gecikmiş de olsa, bu gücü arkasına almıştır. Schlemmer’in “...kadın içgiyimine kadar Bauhaus stili...’Modern Dekorasyon’un ve geleceğin stilinin belirleyicisi olarak Bauhaus stili... Bu stil heryerde, ama özellikle Bauhaus’ta bulunabilir” (Whitford 1995:198) ifadesiyle bize ulaşan sözleri, bu güvenin göstergesidir. Endüstri, toplum ve sanat Bauhaus ile bir bütün olmuşlardır. Bunun bilincinde bir Avrupa, şu anda kültür ve sanatın nabzını elinde tutmaktadır.

Sanat, kültürel gelişimin atar damarıdır. Köylüyü köyünde tutmak, ona kaliteli ve bilinçli yaşamayı öğretmek amacı taşıyan Köy Enstitüleri, sanatı bu bilinçle programına almıştır. Ancak bu enstitüler çeşitli siyasi korkularla yıkılmıştır. Bu yıkımın üzerinden elli beş sene geçmesiyle herşeyin daha net algılandığı, sağduyulu ve bilge bir yapının kazanılması gerekirken, ülkemizde eğitim ve sanatta daha da kötüye giden bir yapının var olduğunu görüyoruz. Şu anda Köy Enstitüleri ya da Bauhaus prensiplerinde bir eğitimin yaygınlaşması şöyle dursun, şehirlerde normal akademik düzeyde sanat eğitimi yapılması neredeyse imkânsız hale gelmekte, ilköğretim düzeyinde yapılan eğitimden sanat dersleri çıkarılmaktadır. Bauhaus’un uygulamaya yönelik iş ve sanat eğitimi anlayışı, günümüzde üniversite sınav sistemine hazırlanan öğrencilerin “çoktan seçmeli” düşünmeye alışmış yapıları için hiç de “çekici” ve “gerekli” değildir. Eğitim, yüksek bir puan alma becerisi kazandırmak üzerine kurulmuştur. Dolayısıyla öğrencinin tüm yapacağı deney yoluyla kazanılmamış ezber bilgileri sorulara adapte etmek ve doğru cevabı şıklardan seçmektir. Bu yöntemin ileride herhangi bir “gerçek” sorunla karşılaşan, ya da çözüm üretmek zorunda kalan insana ne kadar yardımcı olacağı merak konusudur.  

Günümüz Türkiye’sinde sanatın ve kültürel birikiminin ön planda olduğu yeni bir eğitim sistemi gereklidir. Düşünmeye ve yaratmaya yönelik samimi ve yapıcı bir eğitim politikası uygulamaya konulmalıdır. Bunun için okul ve dershane sistemlerinin değiştirilmesi, birçok dinamiğin kırılması gerekse de, böylesi bir köklü değişiklik göze alınmalıdır.


Kaynakça:

BENJAMİN, Walter, 2004 Pasajlar. Çev: Ahmet Cemal, İstanbul: Yapı kredi Yayınları
DÜCHTING, Hajo, 1993 Kandinsky a Revolution in Painting. Germany, Köln: Taschen.
GOMBRICH, E.H., 1992 Sanatın Öyküsü. Çev: Bedrettin Cömert İstanbul: Remzi Kitabevi
GÖZE, Ayferi, 1995 Siyasal Düşünceler ve Yönetimler. İstanbul: Beta Basım.
İPŞİROĞLU, Nazan- Mazhar, 1993 Sanatta Devrim. İstanbul: Remzi Kitabevi.
İPŞİROĞLU, Nazan, 1995 Resimde Müziğin Etkisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
KLEE, Paul, 1995 Modern Sanat Üzerine. Çev: Rahmi Öğdül, İstanbul: Altıkırkbeş Yayın.
LYNTON, Norbert, 1991 Modern Sanatın Öyküsü. Çev: Prof. Dr. Cevat Çapan İstanbul: Remzi Kitabevi.
TUNALI, İsmail, 1992 Felsefenin Işığında Modern Resim. İstanbul: Remzi Kitabevi
TURANİ, Adnan, 2007 Dünya Sanat Tarihi. İstanbul: Remzi Kitabevi
WHITFORD, Frank, 1995 Bauhaus. London: Thames and Hudson
LOS ANGELES MUSEUM OF ART, 1986 The Spiritual in Art, Abstract Painting. Los Angeles: Abbeville Publishers

Köy Enstitüleri hakkında başvurulan e-kaynaklar:
[1] Konstrüktivizm ve Süprematizm ve De Stijl, genel olarak tekniğin ve sanayinin geliştiği çağda tamamen yeni biçimler kurgulayarak evrensel gerçekliğe ulaşmak, endüstriyi ve gelişmekte olan sanayi toplumunu estetik ve farkındalık anlamında desteklemek kaygısı taşır. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bkz: (İpşiroğlu 1993:73), (Turani 2007:603- 607)
[2] Gropius’un düşünce biçimi ve ekspresyonist açılımları hakkında bkz: (The Spiritual in Art Abstract Painting: 1985)

No comments: